Generalforsamling

Generalforsamling 2021

ODINS RAVNE -  HOLBÆKFORTÆLLERNE
Formand: Rita L Sørensen 29809420                                   
www.odinsravne.dk 

Kære Odins Ravne

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen skulle være afholdt torsdag den 28. januar 2021, men som I ved, har vi i stedet afholdt den ved at alle har sendt skriftlig tilkendegivelse per mail. Alle har svaret og alle godkender og tilslutter sig det hele. Så det har jo været en let opgave for mig at lave nedenstående referat:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.      Valg af dirigent og referent.
Rita laver referatet.

2.      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder aflæggelse af beretninger fra eventuelle arbejdsgrupper, forelægges til godkendelse.
Alle har per mail godkendt bestyrelsens årsberetning 2020. 

3.      Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Alle har per mail godkendt regnskabet for 2020. 

4.      Valg af formand, kasserer og øvrig bestyrelse samt 1-2 suppleanter.
(Forslag: Rita, Freddy og Richard til bestyrelsen samt Karen og Marianne til suppleanter. Alle modtager genvalg.)
Alle er genvalgt.

5.      Valg af revisor og revisorsuppleant. ( Forslag: Anne-Grete Boje)
Genvalgt.

6.      Fastsættelse af kontingent.(Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr om året.)
Kontingent for 2021 fastsættes til 200 kr. Kontingentet skal indbetales på konto  1726 - 6272708892. Husk at skrive dit navn.

7.      Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Ingen forslag

8.      Eventuelt.

Ravnehilsner fra Rita

 

Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING ODINS RAVNE. 22.1.20.
Alle tilstede undtagen Anja. John og Peter.
Dirigent: Freddy. Referent: karen.

Generalforsamling konstateres lovlig indkaldt.
Der er udsendt dagsorden og bestyrelsens beretning for det forløbne år hvortil henvises Bestyrelsens beretning godkendes.
Regnskab ved Freddy revideret ved Annegrete fremlægges og godkendes.
Kontingent fastholdes ved kr 200 årligt og kan indbetales til Bank Nordea. Reg- 2428-6272 708 892.
Formand Rita - kasserer Freddy - best.medl. Richard - suppl.Karen genvælges og Marianne nyvælges som suppleant. Annegrete genvælges til revision.Vi fortsætter uden revisorsuppleant. EVT. WORKSHOP drøftes og fastlægges til lørdag 19. september hele dagen og søndag 20. sept. Halv dag. Søndag forventes at blive performance. Der viser sig bred enighed om at lade årets workshop foregå ved egen kraft og egne fortællinger idet man især ønsker at arbejde videre med at knytte musik til fortælling.
MØDEDAGE:
27.2 i Roskilde kan kun 3 deltage. (. Der er udsendt invitation til kursus i Roskilde 15. februar og Fortælledag 22.3 i Roskilde Bibliotek sammen med Visens venner. Kom endelig hvis muligt.) Mødet i juni flyttes til 2. juli og bliver hos Karen.
Mødet 24. september bliver med indbudte gæster og ligger umiddelbart efter workshop. Forventes at kunne blive med fortællinger derfra.
Nordisk fortælleseminar på Vrå højskole i uge 30 nævnes vil sandsynligt at blive et rigtig godtarrangement til alm-. Højskolepris.

Karen Jacobsen

Generalforsamling 2019

ODINS RAVNE TORSDAG 31. JANUAR 2019.02.03
TIL STEDE OLE INGEBJØRG FREDDY KIRSTEN H. ANNEGRETE RICHARD RITA KAREN GENERALFORSAMLING KONSTATERES LOVLIG INDKALDT.
Dirigent.:Freddy. Referent: karen.

Dagsorden og bestyrelsens beretning er tidligere udsendt hvortil henvises.

Bestyrelsens BERETNING oplæses af formand og godkendes med applaus.

DRIFTSREGNSKAB fremlægges af kasserer Freddy. På udgiftssiden har vi i løbet af året afholdt WORKSHOP og 10 år JUBILÆUM. Derudover mindre beløb til hjemmeside kontingent DATS og DANSKE FORTÆLLERE. Samt indkøbt lydanlæg og betalt Bankgebyr. På indtægtssiden har vi modtaget kr 2500 fra DATS til workshop. Derudover selvfølgelig vores egne kontingenter. Ved årets udgang er egenkapital kun 6 procent reduceret og er I alt. Kr 20128.
REGNSKAB GODKENDES .

BESTYRELSE
Rita Richard og Freddy samt suppleant Karen genvælges og Ingebjørg nyvælges som suppleant. Anne-grete nyvælges som revisor.

KONTINGENT fastsættes uændret til 200 kr. REG.2428 KONTO 6272 708 892.

Ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

EVENTUELT.
FÆLLESMØDE med ROSKILDE FORTÆLLERLAUG SKOVBRYNET 2 HOLBÆK 28.2.19 KL 19. MARTSMØDE flyttes til kulturkasernen og foregår til premiere for teaterrøddernes nye forestilling 26.3.19.kl 19.30 idet flere af vores medlemmer er med. Billet købes på teater-røddernes hjemmeside for 120 kr – og er indkøbt for tilstedeværende til generalforsamling.
MAJMØDE flyttes til 23.5.
WORKSHOP. Evt. 14 eller 15. september. Mulige undervisere som formand rekognocerer…. ANNE MARIE KRARUP STEFFEN SOMMERSTED PIA PLESNER.
SKVULP. 2019 I PINSEN 7-8. JUNI PÅ HOLBÆK HAVN VED TRÆSKIBSTRÆF. RICHARD HAR MELDT OS TIL. VI HAR BETINGET OS AT DER SKAL FORTÆLLES PÅ SELVE SKIBENE. Overvej hvem der kan. Freddy Kirsten og Karen kan ikke 8. juni.
HJEMMESIDE. JOHN
MARKEDSFØRING . Richard har udsendt folder til pensionistforeninger men ingen Svar modtaget.

Generalforsamling efterfølges af formidabel nytårsfrokost i skønne rammer hos ole og Ingebjørg.

Ravnehilsner Karen Jacobsen